Επενδυτικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Τα περιουσιακά στοιχεία ενός Ταμείου, θα πρέπει να διατίθενται και να επενδύονται με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, ούτως ώστε να χρηματοδοτήσουν επαρκώς τις μελλοντικές υποχρεώσεις. Οι επενδυτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες προσφέρονται από την Prudential σε συνεργασία με κορυφαίους εξειδικευμένους χρηματοοικονομικούς οίκους και θα περιλαμβάνουν ένα ευρύ πεδίο συμβουλευτικών υπηρεσιών, ικανό να σας βοηθήσει στην καλύτερη τοποθέτηση του κεφαλαίου σας, σε περιβάλλον ελεγχόμενο κινδύνου.

Οι υπηρεσίες μας έχουν ως αφετηρία την εκτίμηση των τρεχουσών ως και προβεβλημένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, και εκτείνονται μέχρι τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της επενδυτικής στρατηγικής, ενώ παράλληλα ελέγχουμε και παρακολουθούμε, σε διαρκή βάση, τον βαθμό απόδοσης της αντίστοιχης επένδυσης.

Μέσω μιας συνεχούς συγκριτικής έρευνας διαχειριστών, εντοπίζουμε εκείνους που υπερβαίνουν τις μέσες αποδόσεις των αγορών, κινούμενοι στο πλαίσιο ενός αποδεκτού επιπέδου κινδύνου. Προβαίνουμε στην αξιολόγηση τόσο της συνολικής απόδοσης του χαρτοφυλακίου, όσο και αυτής του διαχειριστή.

Αναπτύσσουμε χρηματοοικονομικά μοντέλα διαχείρισης κινδύνου, καθώς και μελέτες συσχετισμού στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού, με σκοπό να επιτευχθεί η πλέον αποδοτική κατανομή κεφαλαίων ανά κατηγορία ενεργητικού και διαχειριστών επενδύσεων, οδηγώντας στην καταλληλότερη επενδυτική πολιτική του Ταμείου.